Referanslarımız

Su ve atıksu, ulaştırma, inşaat, çevre, iklim değişikliği, doğal kaynaklar, afet yönetimi, kırsal kalkınma, sağlık, kalkınma yardımı, atık ve enerji konularındaki daha kapsamlı uluslararası hizmetlerimiz için GITEC-IGIP Holding SE'nin referanslarına bakabilirsiniz.

İstanbul İklim Değişikliği Eylem Planı

Projenin hedefi, İstanbul için kapsamlı bir iklim değişikliği eylem planı hazırlanmasıdır. Bu planlama, yedi iş paketi temelinde kurgulanmıştır: Yol haritasının çıkarılması, kentin karbon envanterinin çıkarılması, bölge için geleceğe yönelik iklim senaryoları oluşturulması, mevcut ve potansiyel sektörel kırılganlıkların çıkarılması, paydaş diyaloğunun desteklenmesi, eylem planının oluşturulması ve farkındalık yaratıcı çalışmaların planlanması.

Proje; ulaştırma, enerji, sanayi, konut, ticari faaliyetler ve atık yönetiminden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının İstanbul genelinde azaltılmasına yönelik olarak alınması gereken en uygun tedbirleri tanımlamanın yanı sıra, aynı zamanda su kaynakları yönetimi, biyoçeşitlilik, orman alanları, arazi kullanımındaki değişiklikler, halk sağlığı ve kamu altyapısına yönelik olarak kentin iklim değişikliğine direncini ve dayanıklılığını artıracak en doğru eylemlerin belirlenmesine yöneliktir.

Bu çalışmada firmamız, belediyeye geniş kapsamlı bir iklim değişikliği azaltım ve uyum eylem planı hazırlanmasında destek vermekte, bu amaçla eylem planı geliştirme metodolojisinin oluşturulması, iletişimi güçlendirmek üzere kilit aktörlerin bir araya getirilmesi, kapasite geliştirici faaliyetlerin organize edilmesi, farkındalık yaratıcı etkinliklerin desteklenmesi, her bir kırılgan sektör için önde gelen risk ve fırsatların belirlenmesi, kritik altyapının sektörel kırılımının yapılması, iklim değişikliğine uyum boyutunda olası çözüm önerilerinin iş sürekliliği ve afet yönetimi bakış açısıyla ele alınması, kentin önde gelen emisyon kaynaklarına yönelik karbon azaltıcı tedbirlerin önerilmesi, azaltım ve uyum önlemlerinin birbiriyle bir zaman planı temelinde sorumlu kurumlar belirlenerek entegre edilmesi gibi konularda çok sayıda uzmanın desteğiyle çalışmalar yapmaktadır.

Link: https://www.iklim.istanbul

Yıl
2015-2017
Müşteri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Yararlanıcı / Fonlayıcı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Elektronik Atık Bertaraf Tesisi için Çevre-Sağlık-İş Güvenliği Değerlendirmesi

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de kurulu önde gelen bir elektronik atık bertaraf tesisinin çevre, işçi sağlığı ve güvenliği performansının değerlendirilmesidir. Bu amaçla kapsamlı gönüllü bir denetim yapılmış, elektrikli ve elektronik atıklar ile birincil ve ikincil bataryaların bertarafındaki uygulamalar çevre yönetimi, mevzuata uygunluk, iş güvenliği ve işçi sağlığı gibi açılardan detaylı şekilde değerlendirilmiştir. Çalışmada aynı zamanda e-atık tesislerinin haritalandırılması yapılmış, bu tip atıkların toplanması ve taşınmasındaki pratikler incelenmiş, eğilimlere bakılmış ve karşılaştırmalı analizler yapılmıştır.

Yıl
2017
Müşteri
Anthesis UMR (Almanya)
Yararlanıcı / Fonlayıcı
Belirtilmemiş

İstanbul Temiz Hava Eylem Planı için Yol Haritası Çalışması

Bu çalışmanın amacı, İstanbul'un hava kalitesini iyileştirici faaliyetlerin tanımlanabilmesi için gereken çalışmaların planlanmasıdır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul'daki temel hava kirleticilerini ve bu kirleticilerin kaynaklarını belirlemeyi, hava kalitesini düşüren maddelerin konsantrasyonunu azaltıcı uygun önlemleri tanımlamayı hedeflemektedir. Bu ihtiyaçlara yönelik olarak kapsamlı bir temiz hava eylem planı hazırlanması ve hayata geçirilmesi gerekmektedir. Burada amaç, yapılması gereken her türlü teknik çalışmayı ayrıntılı biçimde tanımlamak, zamanlamasını ve sırasını belirlemek ve ilgili sorumlu kurum ve müdürlükleri her bir adım için özellikle toplu taşıma, enerji tüketimi ve atık yönetimi için somut olarak ortaya koymaktır.

Bu çalışmada firmamız, hava kirliliğinin halk sağlığı ve dolaylı ekonomik etkilerinin belirlenmesi, mevzuata uyum, ölçüm ve izleme altyapısı, envanter oluşturma, dağılım modellemesi, kurumsal kapasite, stratejik öncelikler ve farkındalık yaratma gibi başlıklar altında yapılması gereken faaliyetleri sektörel uzmanların desteğiyle belirlemiştir.

Yıl
2017
Müşteri
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Yararlanıcı / Fonlayıcı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Bursa Atıksu Projesi 3. Merhale

Projenin amacı, Bursa ilinde 6 atıksu arıtma ve 2 derin deniz deşarj tesisinin detaylı tasarım ve ihale dokümanları için proje yürütücüsü kuruluşa ihale, sözleşme ve yapım kontrolörlüğü konularında destek verilmesidir. Proje, Alman Kalkınma Bankası finansmanı kullanmaktadır. Müşavirlik konsorsiyumunun bir üyesi olan IGIP GmbH firmasının Türkiye iştiraki olarak firmamız, bu projede yerel çalışmaların koordinasyonu ve iletişim rolleri üstlenmiştir. İnşaat ve çevre mühendislerinden oluşan yerel ekibiyle sahada kontrolörlük hizmetleri sunmaktadır.

Yıl
2015-2018
Müşteri
BUSKİ
Fonlayıcı
KfW

Finans Kuruluşunun Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi

Projenin amacı, Türkiye'de yerleşik önde gelen bir finans kuruluşunun çevresel ve sosyal performansının değerlendirilmesidir. Avrupa kaynaklı bir fonun yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerinin finansmanı için Türkiye'de kullanıma sunduğu ticari kredi, ilgili kuruluş tarafından müşterilerine kullandırılmıştır. Değerlendirme, kredinin kullanımına yönelik olarak kuruluşun sürdürülebilirlik çalışmalarını ve fonun ilgili teknik koşullarıyla uyumluluğu incelemiştir. Çalışma kapsamında mevzuata uygunluk, sağlanan fonun spesifik şartlarının ne ölçüde yerine getirildiği, çevresel yönetim sistemi, kredi başvurularının sürdürülebilirlik açısından iç değerlendirme prosedürlerinin yeterliliği gibi konular yer almaktadır.

Yıl
2016
Müşteri
Anthesis UMR (Almanya)
Yararlanıcı / Fonlayıcı
Belirtilmemiş

Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi, Raporlanması ve Doğrulanması (MRV) Konusunda Kapasite Geliştirme Projesi

Proje kapsamında sera gazlarının izlenmesi ve raporlanmasına yönelik kılavuz ve şablonlar hazırlanmıştır. İlgili yönetmeliğe tabi işletmelerin kendi karbon emisyonlarını izlemeleri ve raporlamaları için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni bir elektronik sistem oluşturmuştur. İşletmeler, bu sistemi kullanarak elektronik izleme planları oluşturmakta ve bu planlar doğrultusunda emisyonlarını her sene raporlamaktadır. Bu teknik çalışmaların standart ve kolay bir şekilde gerçekleştirmesi amacıyla izleme planı şablonu, emisyon raporu şablonu, izleme kılavuzu, raporlama kılavuzu, sektörel örnekler gibi gerekli dokümanlar yerli ve yabancı uzmanlardan oluşan ekibimizce hazırlanmıştır. İlgili link: http://carbon-turkey.org/tr

Yıl
2015
Müşteri
GIZ Türkiye
Yararlanıcı / Fonlayıcı
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Türkiye'de Kullandırılan bir Kredi Diliminin Ex-post Değerlendirmesi

Projenin amacı, Fransız Kalkınma Ajansı tarafından yerli yatırımcılara kullandırılmak üzere Türkiye'deki bir ticari bankaya sunulan kredi diliminin teknik işbirliği hedefleri ve kredi kullanım şartları temelinde değerlendirilmesidir. Ajansın “Türkiye İklim Programı” kapsamında özel sektörün sera gazı emisyonlarının azaltılması için sağladığı finansman, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projelerini hedeflemiş ve bu kredi, yerel banka üzerinden uygun yatırımlara yönlendirilmiştir. Bu Ex-post çalışmasında kredilerin kullanımı, OECD DAC kriterleri temelinde değerlendirilmiş ve mobilize edilen kaynakların etkinliği ve verimliliği kredinin mantıksal çerçevesi temelinde incelenmiştir. Finansal ve teknik işbirliği bileşenleri, çevresel ve ekonomik etkiler açısından bağımsız bir değerlendirmeye tabi tutularak bulgular temelinde öneriler oluşturulmuştur. Bu çalışma özelinde kullanılmak üzere sorular, göstergeler, alınan tedbirler, puanlama yöntemi ve bilgi kaynakları yardımıyla bir değerlendirme metodolojisi geliştirilmiştir.

Yıl
2015
Müşteri
Fransız Kalkınma Ajansı
Yararlanıcı / Fonlayıcı
Fransız Kalkınma Ajansı

Karbon Proje Geliştirme ve Sertifika Satışı

Çeşitli yenilenebilir enerji projelerinin sebep olduğu sera gazı azaltımlarının Gold Standard, VCS ve SocialCarbon gibi gönüllü karbon programlarına uygun olarak geliştirilmesi, sertifikalandırılma süreçlerinin desteklenmesi ve oluşturulan sertifikaların karbon ayak izini telafi etmek isteyen kurumlara satışı çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda Paris Anlaşması ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda yalnızca iklim değişikliğiyle mücadele değil, aynı zamanda çevresel ve sosyal katkılar da sunan yatırımlar desteklenmektedir. Bu projelerde çok sayıda yatırımcı ile çalışılmış ve karbon emisyon azaltımlarını düşürürken çevreye ve topluma fayda da sağlayan 30'dan fazla enerji ve atık projesinin önde gelen uluslararası standartlara göre sertifikalandırılması için çeşitli hizmetler verilmiştir. Bu doğrultuda proje dokümantasyonu, proje yönetimi, doğrulama ve kayıt gibi süreçler yatırımcılar adına yürütülmüştür.

Yıl
2007-2013
Müşteri
Çeşitli enerji yatırımcıları
Yararlanıcı / Fonlayıcı
Belirtilmemiş

Gaziantep İklim Eylem Planı

Projenin amacı; Gaziantep ilinin enerji ve enerji dengesinin belirlenmesi, kentin karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik stratejiler ve eylemler geliştirilmesi ve gelecekte kenti iklime daha dayanıklı ve dirençli kılacak uyum önlemlerinin tanımlanmasıdır. Projenin çıktıları, iklim değişikliğiyle mücadele ve önlenemeyecek etkilere hazırlıkta ilgili paydaşların önceliklerinin belirlenmesine yol göstermiştir. Proje, Türkiye'deki ilk iklim değişikliği eylem planı olması itibari ile özel bir yere sahip olup, 2012 yılında gerçekleştirilen uluslararası Rio+20 etkinliğinde başarı hikayesi olarak sunulmuştur. Çalışma ile, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi diğer kentlere örnek olmuş, sürdürülebilir kalkınma ve değişime öncülük etmiştir. Bu çalışmada firmamız, veri toplanması, paydaşlarla iletişim ve koordinasyon gibi görevler üstlenmiş, aynı zamanda karbon azaltım eylemlerinin belirlenmesi faaliyetleri yürütmüştür.

İlgili link: https://gantep.bel.tr/Gaziantep-CCAP-TR-final-20111102.pdf

Yıl
2010-2011
Müşteri
ICE (Fransa)
Yararlanıcı / Fonlayıcı
Fransız Kalkınma Ajansı & Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Altyapı Projelerinin İklim Değişikliği Risk Değerlendirmesi, Orta Doğu

Bu proje kapsamında Kudüs ve Beyrut kentlerinde planlanan iki altyapı projesinin iklim değişikliği riskleri açısından değerlendirmesi yapılmıştır. Kudüs kenti için yapılan çalışmada, master planı yapılan içme suyu şebekesinin iklim değişikliği risklerine hangi açılardan ne ölçüde açık olduğu ortaya konmuş ve gelecekte küresel ısınmadan nasıl etkilenebileceği incelenmiştir. Beyrut (Lübnan) kenti için yapılan çalışmada Jeita atıksu projesinin iklim risk değerlendirilmesi yapılarak hem projenin ileride iklim değişikliğinden nasıl etkilenebileceği araştırılmış hem de projenin sera gazı emisyonları yaşam döngü analizi yaklaşımı ile hesaplanarak inşaat ve işletme süresince küresel ısınmaya toplam katkısı ortaya konmuştur. Bulgular, proje tasarım değişikliği önerileri olarak oluşturulmuş, düşük karbonlu alternatifler önerilmiş ve ayrıntılı bir izleme planı geliştirilmiştir.

Yıl
2014
Müşteri
GITEC Consult (Almanya)
Yararlanıcı / Fonlayıcı
Yerel Su ve Kanalizasyon İdareleri

Tedarik Zinciri İklim Değişikliği Risk Değerlendirmesi

Projenin amacı, gıda endüstrisinde önde gelen bir firmanın tedarik zincirinin iklim değişikliği risklerinin ortaya konmasıdır. Avrupa merkezli bir kalkınma bankasına yapılan bir kredi başvurusu kapsamında yürütülen raporlama, yabancı bir uzman firma ile birlikte hazırlanmıştır. Bu çalışmada firmanın tedarik zincirindeki prosesler; üreticiler, tedarikçiler, taşımacılık, depolama ve dağıtım süreçleri özelinde ayrıntılı olarak belirlenmiş ve iklim değişikliği kaynaklı mevcut ve olası kırılganlıkların kapsamlı bir listesi çıkarılmıştır. Bu çalışmada temel iklimsel tehlikelerin araştırılması, tedarik zincirinin bir haritasının çıkarılması, yazın taraması ve risklere yönelik uygun teknik tedbirlerin önerilmesi gibi çalışmalar yürütülmüştür.

Yıl
2014
Müşteri
Belirtilmemiş
Yararlanıcı / Fonlayıcı
Belirtilmemiş

Pilot İklim Değişikliğine Uyum Piyasa Araştırması: Türkiye

Projenin amacı, Türkiye özelinde geliştirilen bir pilot çalışma için özel sektörün iklim değişikliğine uyum inisiyatiflerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi için bir metodoloji geliştirilmesi ve potansiyel yatırım ihtiyacının ortaya konmasıdır. Söz konusu metodoloji ile özel sektörün sektörel ve ulusal ölçekte iklim değişikliğinin etkilerine daha hazırlıklı olması için gereken somut önlemlerin alınmasının desteklenmesi ve kolaylaştırılması hedeflenmiştir. EBRD ve IFC tarafından finanse edilen proje, ilgili bankaların iklim değişikliğinin yatırımlara, projelere ve operasyonel entegre edilmesine yönelik gayretlerinin bir uzantısıdır. Proje, küresel ısınmanın özel sektöre olası etkilerinin önceden belirlenmesi için yatırımcıları harekete geçirme, piyasayı dönüştürme ve iklimsel direnci artırıcı yatırımları hızlandıracak bir ortam sağlama gibi fonksiyonları üstlenmiştir.

External link: http://www.ifc.org

Yıl
2012-2013
Müşteri
Acclimatise, İngiltere
Yararlanıcı / Fonlayıcı
EBRD & IFC

Yenilikçi Finans Ürünleri Piyasa Araştırması

Projenin amacı, Türkiye'de yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yatırım ihtiyaçlarının piyasa araştırmasının yapılarak inovatif finansal ürünlerine olan potansiyel talebin değerlendirilmesidir. Bir araştırma metodolojisi geliştirilmiş ve yenilikçi finansal ürünlerin özellikleri, koşulları ve miktarlarıyla ilgili beklentileri anlamak amacıyla enerji yatırımcıları ve enerji verimliliğine yönelik ürünler üreten firma temsilcileriyle bir dizi mülakat gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında önde gelen yatırımcılar ve sanayi şirketleri belirlenmiş, birtakım finansal ve operasyonel kriterler ışığında önceliklendirilmiş ve üst düzey yöneticilerle görüşmeler yapılarak toplanan bilgiler yardımıyla önerilerde bulunulmuştur.

Yıl
2013
Müşteri
Dalberg International (İsviçre)
Yararlanıcı / Fonlayıcı
DEG (KfW Group)

Bir Çimento Sektörü Kredisinin Ex-post Değerlendirmesi

Projenin amacı, Fransız Kalkınma Ajansı tarafından Türkiye'de bulunan bir çimento fabrikasına kullandırılan bir kredinin Ex-post değerlendirmesinin yürütülmesidir. Kredi, çevresel faydaları olan yenilikçi bir enerji verimliliği yatırımının finansmanında kullanılmıştır. OECD DAC kriterleri yardımıyla, mobilize edilen finansmanın etkinliği ve verimliliği incelenmiş, finansal ve çevresel boyutların yanı sıra kapasite geliştirme faaliyetlerinin başarısı ve kazanımların sürdürülebilirliği de değerlendirilmiştir. Bu çalışma özelinde anahtar sorular, göstergeler ve puanlama yöntemini içeren bir değerlendirme metodolojisi de geliştirilmiştir. Saha ziyaretleri, anketler ve mülakatlar yardımıyla toplanan bilgiler ışığında analizler yapılmış ve gelecekte kullandırılacak kredilere yönelik öneriler oluşturulmuştur.

Yıl
2012
Müşteri
Fransız Kalkınma Ajansı
Yararlanıcı / Fonlayıcı
Fransız Kalkınma Ajansı

Diğer Referanslar

Diğer proje referanslarımız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.